Сайты и страницы ППО

ППО студентов Белорусского государственного университета
ППО работников Белорусского государственного университета
ППО студентов Белорусского национального технического университета
ППО студентов УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО работников УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО студентов "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники"
ППО работников "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники" ППО работников "Минский государственный лингвистический университет"
ППО студентов "Минский государственный лингвистический университет"
ППО работников Белорусского национального технического университета
ППО работников УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО работников УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО сотрудников УО "Барановичский государственный университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный технический университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО работников УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО студентов УО "Гродненский государственный университет им. Янки Купалы"
ППО ЧУО "Институт предпринимательской деятельности"
ППО ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства"
ППО работников УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
ППО студентов УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
Председателем Федерации профсоюзов Беларуси избран Михаил Орда
23.10.2014
    22 октября 2014 года состоялся VI Пленум Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
    Участники Пленума приняли отставку Леонида Петровича Козика, который 22 сентября нынешнего года обратился в Совет Федерации профсоюзов с просьбой снять с него полномочия председателя ФПБ.
    Председателем Федерации профсоюзов Беларуси избран Михаил Сергеевич Орда .
    Как отметил сам Михаил Орда, он намерен продолжить работу Федерации профсоюзов по защите прав и интересов людей труда и развитию социального диалога.
 
Звольніць нельга пакінуць
20.10.2014
    Днямі ў рэдакцыі “Настаўніцкай газеты” прайшла прамая лінія. Aд чытачоў паступіла амаль паўсотні пытанняў. Працягваем друкаваць адказы на іх. На гэты раз у цэнтры ўвагі — пытанні працоўнага заканадаўства: працягненне і спыненне кантрактаў, прадастаўленне адпачынкаў, работа па сумяшчальніцтве і інш. На пытанні адказвае галоўны прававы інспектар працы Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі Ларыса Васільеўна Манюк. Публікацыя на сайце "Настаўніцкай газеты" http://nastgaz.by/
 
Спецыялісты заўтрашняга дня
16.10.2014
    На апош­нім па­ся­джэн­ні ра­бо­чай гру­пы па комп­лекс­ным ана­лі­зе ста­ну сіс­тэ­мы аду­ка­цыі і Рэс­пуб­лі­кан­ска­га са­ве­та рэк­та­раў, якое прай­шло на ба­зе Ба­ра­на­віц­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, усе яго ўдзель­ні­кі па­га­дзі­лі­ся з тым, што аб’­ёмы пад­рых­тоў­кі ў вы­шэй­шых на­ву­чаль­ных уста­но­вах трэ­ба ап­ты­мі­за­ваць…   Публікацыя на партале Zviazda.By
 
Пра атэстацыю і не толькі
14.10.2014
    Ў рэдакцыі “Настаўніцкай газеты” адбылася прамая лінія са спецыялістамі Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі. На пытанні чытачоў адказвалі Раман Восіпавіч Дапіра, намеснік старшыні цэнтральнага камітэта, Ларыса Васільеўна Манюк, галоўны прававы інспектар працы, Валянціна Рыгораўна Герасімовіч, загадчык аддзела сацыяльна-эканамічнай работы, і Марына Леанідаўна Лясун, галоўны тэхнічны інспектар працы.   Публікацыя на сайце "Настаўніцкай газеты" http://nastgaz.by/
 
Каб школа не адстала ад жыцця
14.10.2014
    Як зра­біць змест на­ву­чан­ня больш прак­ты­ка­а­ры­ен­та­ва­ным і вы­пус­ціць у жыц­цё кан­ку­рэн­та­здоль­нае па­ка­лен­не? Якой па­він­на быць ІІІ сту­пень шко­лы? Ча­му ва ўста­но­вах аду­ка­цыі не гу­чыць род­ная мо­ва? Як дэ­бю­ра­кра­ты­за­ваць ра­бо­ту шко­лы і змен­шыць па­пя­ро­вую на­груз­ку на пе­да­го­гаў? Як па­вы­сіць прэ­стыж пра­цы на­стаў­ні­ка? Гэ­тыя і мно­гія ін­шыя пы­тан­ні аб­мяр­коў­ва­лі­ся на па­ся­джэн­ні ра­бо­чай гру­пы па комп­лекс­ным ана­лі­зе сіс­тэ­мы аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. На­ра­да ад­бы­ла­ся на ба­зе 20‑й ся­рэд­няй шко­лы г. Ба­ры­са­ва, а да ўдзе­лу ў дыс­ку­сіі бы­лі за­про­ша­ны як кі­раў­ні­кі сіс­тэ­мы аду­ка­цыі, так і пе­да­го­гі-прак­ты­кі, фі­на­ліс­ты і пе­ра­мож­цы апош­ня­га і па­пя­рэд­ніх кон­кур­саў «На­стаў­нік го­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь».   Публикацыя на партале Zviazda.By
 
Всемирный день действий за достойный труд!
07.10.2014
7 октября 2014 года профсоюзное движение мира в очередной, седьмой раз, отмечает Всемирный день действий за достойный труд.

ИНФОРМАЦИЯ

 
День Учителя
06.10.2014

    3 октября 2014 года в Малом зале Дворца Республики состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню учителя. От лица главы государства педагогических работников поздравил первый заместитель Администрации Президента Александр Радьков. Лучшим учителям были вручены награды Министерства образования Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
Подробнее...
 
"Учительница первая моя"
03.10.2014

    2 сентября 2014 перед входом в главный корпус БГПУ установлена первая в Беларуси скульптурная композиция "Учительница первая моя".
    На торжественной церемонии открытия ректор БГПУ Александр Жук отметил, что идея создать такую скульптурную композицию родилась в преддверии 100-летнего юбилея университета и является своеобразным символом признательности белорусским педагогам.

 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>

Всего 1 - 18 из 534

Важные материалы

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ - 2014

УСТАВ - 2012

Фильм, посвященный 90-летию отраслевого профсоюза

Беларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі і навукі: вытокі, гісторыя, сучаснасць

СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА

Программа основных направлений деятельности на 2010 - 2015 гг.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Рекомендации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по итогам парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательной базы национальной системы образования в современных условиях»

МАТЕРИАЛЫ совместных заседаний Коллегии Министерства образования РБ и Президиума ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Материалы VII Съезда

Издательская продукция Центрального комитета

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по соблюдению законодательства Республики Беларусь при расторжении трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя

Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ 27 июня 2013 г. №7 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПИСКА РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ"

Отчет о коллективных договорах, соглашениях (форма №9)

Формы основных документов в отраслевом профсоюзе

ФОРМЫ СТАТОТЧЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014 года

Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 29 августа 2011 г. по итогам совещания с педагогическим активом Республики Беларусь