Сайты и страницы ППО

ППО студентов Белорусского государственного университета
ППО работников Белорусского государственного университета
ППО студентов Белорусского национального технического университета
ППО студентов УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО работников УО "Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка"
ППО студентов "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники"
ППО работников "Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники" ППО работников "Минский государственный лингвистический университет"
ППО студентов "Минский государственный лингвистический университет"
ППО работников Белорусского национального технического университета
ППО работников УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж"
ППО студентов УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова"
ППО работников УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный технологический университет"
ППО работников УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО студентов УО "Белорусский государственный экономический университет"
ППО сотрудников УО "Барановичский государственный университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный технический университет"
ППО студентов УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО работников УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"
ППО студентов УО "Гродненский государственный университет им. Янки Купалы"
ППО ЧУО "Институт предпринимательской деятельности"
ППО ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства"
ППО работников УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
ППО студентов УО Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО"
Заседание ЕКПО в Брюсселе
21.04.2014
14-15 апреля 2014 года в г.Брюссель (Бельгия) состоялось заседание ЕКПО, организованное Европейским профсоюзным комитетом по образованию. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки в заседании представлял Бойко Александр Александрович, Председатель отраслевого профсоюза.
Подробнее...
 
Международный семинар по вопросу качества образования
21.04.2014
    С 7 по 9 апреля 2014 года в г.Вене (Австрия) состоялся семинар, организованный Европейским профсоюзным институтом по образованию на тему «Роль профсоюзов работников образования в обеспечении качества всех видов профессионально-технического образования». Белорусский профессиональный союз работников образования и науки в семинаре представляла Каменко Наталья Леонидовна, главный специалист аппарата ЦК отраслевого профсоюза.
Подробнее...
 
Для обсуждения организационным структурам отраслевого профсоюза
18.04.2014
Проект Инструкции по организации контроля за выполнением решений и поручений высшего и руководящих органов в Белорусском профессиональном союзе работников образования и науки
 
II Рэспубліканскі турнір па футболу сярод работнікаў сістэмы адукацыі
14.04.2014


    Зборная каманда работнікаў устаноў вышэйшай адукацыі г.Мінска ”Універсум“ стала пераможцам ужо традыцыйнага ІІ Рэспубліканскага турніру па футболу сярод работнікаў сістэмы адукацыі на прызы Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі, які адбыўся 11-12 красавіка ў Мінску на базе вучэбна-спартыўнай ўстановы ”Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па футболу БДУ“.
Подробнее...
 
Іль­го­ты і са­цы­яль­ныя га­ран­тыі для шмат­дзет­ных сем’­яў
14.04.2014
     Якая сям’я на­зы­ва­ец­ца шмат­дзет­най і на якую пад­трым­ку дзяр­жа­вы яна мо­жа раз­ліч­ваць? Нас кан­суль­туе на­мес­нік на­чаль­ні­ка ад­дзе­ла на­ро­да­на­сель­ніц­тва, ген­дар­най і ся­мей­най па­лі­ты­кі Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны Ма­ры­на Ар­цё­мен­ка. Публікацыя на партале Zviazda.By
 
ВЫШЕЙ - МОЖНА
14.04.2014
    Са­вет Рэс­пуб­лі­кі адоб­рыў па­праў­кі ў не­ка­то­рыя за­ко­ны па пы­тан­нях мі­ні­маль­най за­ра­бот­най пла­ты. Но­вая рэ­дак­цыя за­ко­на пра­ду­гледж­вае ўста­наў­лен­не і па­ра­дак па­вы­шэн­ня мі­ні­маль­най за­ра­бот­най пла­ты, вы­зна­чае сфе­ру яе пры­мя­нен­ня, ад­каз­насць за па­ру­шэн­не за­ка­на­даў­ства аб уста­наў­лен­ні і па­рад­ку па­вы­шэн­ня мі­ні­маль­най зар­пла­ты.

Вольга Мядзведзева, публікацыя на партале Zviazda.By

Подробнее...
 
Заседание Президиума Центрального комитета
11.04.2014
    22 апреля 2014 года состоится заседание Президиума Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

     ПОВЕСТКА ДНЯ
 
Читайте нас в Twitter
09.04.2014
Белорусский профсоюз работников образования и науки начинает публикацию новостей в Twitter. Будьте вместе с нами!

 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>

Всего 1 - 18 из 497

Важные материалы

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ - 2014

УСТАВ - 2012

Фильм, посвященный 90-летию отраслевого профсоюза

Беларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі і навукі: вытокі, гісторыя, сучаснасць

СОГЛАШЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА

Программа основных направлений деятельности на 2010 - 2015 гг.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Рекомендации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по итогам парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательной базы национальной системы образования в современных условиях»

МАТЕРИАЛЫ совместных заседаний Коллегии Министерства образования РБ и Президиума ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Материалы VII Съезда

Издательская продукция Центрального комитета

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по соблюдению законодательства Республики Беларусь при расторжении трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя

Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ 27 июня 2013 г. №7 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПИСКА РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ"

Отчет о коллективных договорах, соглашениях (форма №9)

Формы основных документов в отраслевом профсоюзе

ФОРМЫ СТАТОТЧЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014 года

Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 29 августа 2011 г. по итогам совещания с педагогическим активом Республики Беларусь